Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów

do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/22

 

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.
  2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 17 maja 2021r. do 26 lipca 2021r.
  3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 22 lipca 2021 r.
  5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00.
  6. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
  7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do 2 sierpnia 2021 r.
  8. Nieprzedłożenie zaświadczenia lub orzeczenia z pkt. 5 do 24 września 2021 r. będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Rejestracja kandydatów przez portal elektronicznego naboru: https://lubelszczyzna.edu.com.pl lub składając podanie w sekretariacie szkoły. Po złożeniu wniosku rekrutacyjnego do technikum lub branżowej szkoły I stopnia wydawane jest w sekretariacie szkoły skierowanie na badania lekarskie