Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół w Piaskach

Zespół Szkół w Piaskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Piaskach.

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-11

Strona internetowa www.zspiaski.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- niektóre linki w treści zawierają błędny fragment adresu URL, drobne błędy w skrypcie CSS,

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:


- Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), wynik dla witryny www.zspiaski.pl - 94,5 %.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Olszewski, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 582 10 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski

Wstęp na teren Zespołu Szkół w Piaskach możliwy jest przez trzy punkty (brama nr 1, brama nr 2, brama nr 3 oraz furtka). Trzy punkty wyposażone są w bramy wjazdowe dla samochodów, furtka umożliwia wejście dla osób pieszych, bramki umożliwiające wjazd na teren szkoły, na wózkach inwalidzkich.

Na terenie szkoły znajduje się jedno wydzielone miejsce parkowania dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem X.

  • 1 miejsce parkingowe na parkingu przy budynku hali sportowej.

Budynek dydaktyczny - zapewniono dostęp dla niepełnosprawnych z poziomu wejścia na parter budynku. Budynek wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek warsztatów szkolnych - zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych na każdy poziom budynku przy pomocy platform przyschodowych do transportu osób na wózkach inwalidzkich. Budynek wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Hala sportowa - zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu. Budynek został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.

Na terenie Zespołu Szkół w Piaskach nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.