REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

NR POKL.09.02.00-06-103/10

 

„Szkoła bez granic”

 

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Projekt – Projekt nr POKL.09.02.00-06-103/10 pod tytułem: „Szkoła bez granic”.

2. Koordynator Projektu – osoba zarządzająca Projektem.

3.  Asystent Koordynatora – osoba wspomagająca pracę Koordynatora.

4. Beneficjent – Zespół Szkół w Piaskach.

5. Uczestnik Projektu (Beneficjent Ostateczny) – uczeń zakwalifikowany do udziału w Projekcie zgodnie z  zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

6. Biuro Projektu – siedziba Zespołu Szkół w Piaskach: ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski, tel. 81 5821001, www.zspiaski.pl.

 

§ 2. Informacje ogólne

1. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

2. Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Piaskach (dalej: ZS) oraz lepsze przygotowanie uczniów i uczennic Technikum (dalej: T) i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (dalej: ZSZ) do wejścia na rynek pracy oraz wyposażenie nauczycieli w dodatkowe kompetencje z zakresu stosowania nowoczesnych technologii i nowoczesnych pomocy dydaktycznych

3. Cele szczegółowe projektu:

a. Wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z planowaniem przyszłej kariery zawodowej u uczniów ZS poprzez rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego i aktywności Szkolnego Ośrodka Kariery (dalej: SzOK),

b. Rozwój współpracy ZS z pracodawcami, służącej podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów i wzmacnianiu ich zdolności do zatrudnienia poprzez realizację praktyk zagranicznych i krajowych,

c. Wzrost poziomu nauczania poprzez wzbogacenie bazy dydaktycznej ZS o nowoczesne materiały dydaktyczne, szkolenia dla nauczycieli i wdrożenie programów oraz narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową i innowacyjnych form nauczania,

d.  Wzrost jakości kształcenia i zarządzania ZS poprzez nadzór w zakresie jakości kształcenia i zarządzania.

4. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Piaskach w okresie od 01 kwietnia 2011 r. do 30 września 2012 r.

5. Niniejszy Regulamin określa organizację uczestnictwa w Projekcie, kryteria uczestnictwa w Projekcie, zasady rezygnacji z udziału w Projekcie oraz obowiązki Uczestnika Projektu.

6.  Projekt skierowany jest do:

a. uczniów wszystkich klas T i ZSZ ZS (Zadanie 2),

c. uczniów klas 3 T i ZSZ (Zadanie 3),

d. nauczycieli ZS (Zadanie 4).

7. Nabór do zadań Projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z zastrzeżeniem § 2, pkt 6.

8. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.

9. W ramach Projektu realizowane będą niżej wymienione działania:

a. Zadanie 1: Zarządzanie i promocja projektu,

b. Zadanie 2: Rozwój edukacyjno-zawodowy – działalność SzOK,

c. Zadanie 3: Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy,

d. Zadanie 4: Szkoła i kadra - nowoczesne materiały dydaktyczne, formy oceniania i nauczania - implementacja i szkolenie,

e. Zadanie 5: Efektywne zarządzanie placówką.

 

§ 3. Organizacja uczestnictwa w Projekcie

1. Przyjętą metodą zarządzania Projektem jest zarządzanie przez cele, zaś struktura organizacyjna ma charakter problemowy. Koordynator Projektu podejmuje kluczowe decyzje w sprawie Projektu w porozumieniu z dyrektorem ZS, odpowiada za prawidłową realizację Projektu, monitoruje realizację harmonogramu działań i prawidłowość wydatków budżetowych, opracowuje szczegółowy miesięczny harmonogram działań projektowych, organizuje realizację zadań związanych z prowadzeniem SzOK, kieruje wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego zgodnie z harmonogramem realizacji projektu z zawartą umową o dofinansowanie Projektu oraz wnioskiem aplikacyjnym i przepisami krajowymi i UE; utrzymuje stały kontakt z opiekunem projektu w IP, informuje na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji Projektu, terminowo przesyła wszystkie wymagane dokumenty i informacje, przestrzega obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów. Asystent koordynatora koordynuje zadaniami związanymi z pracą zespołów zadaniowych, zapewnia prawidłową komunikację  wewnętrzną Projektu, wspiera koordynatora w bieżących działaniach, jest odpowiedzialny za rekrutację i promocję Projektu.

2. Uczestnictwo w Projekcie obejmuje udział w zajęciach w ramach zadań 1 ÷ 4 (§ 2, pkt 9) z uwzględnieniem limitu Uczestników:

a. Zadanie 1: kadra zarządzająca,

b. Zadanie 2:

                                                            i. Konsultacje w ramach dyżurów pracownika SzOK – brak limitu Uczestników,

                              ii. Wyjazd do Frankfurtu – 30 Uczestników

                              iii. Wyjazd do Lipska - 30 Uczestników

                              iv. Wyjazd do Tychów - 30 Uczestników

                              v. Wyjazd do Gliwic - 30 Uczestników

                              vi. Wyjazd do Politechniki Warszawskiej - 30 Uczestników

                              vii.  Wyjazd do Politechniki Rzeszowskiej - 30 Uczestników

                                                            viii.  Wyjazd na targi edukacyjne – 2 x 20 Uczestników

                              ix.  Badanie osobowości i predyspozycji zawodowych – 137 Uczestników

                           x.  Spotkania z przedstawicielami Urzędu Pracy i Powiatowej Rady Zatrudnienia – brak limitu Uczestników

c. Zadanie 3: 52 Uczestników (42 uczniów klas 3T, 10 uczniów klas 3ZSZ),

d. Zadanie 4: 26 Uczestników.

3. Terminarz przeprowadzenia rekrutacji przedstawia się w następujący sposób:

a. Pierwszy nabór Uczestników zostanie przeprowadzony w kwietniu 2011 r., kolejne zaś we  wrześniu 2011 i wrześniu 2012 r. Nabór na konsultacje, wyjazdy edukacyjne, praktyki zawodowe, szkolenia, spotkania i badanie osobowości odbywał się będzie w miesiącu poprzedzającym realizację zadania.

b. Pierwsza rekrutacja trwa od 1 do 15 kwietnia 2011 r. Następne etapy naboru uczestników będą trwały do 15 dnia danego miesiąca (zgodnie z §3, pkt 3, lit. b)

c.  W przypadku małej ilości zgłoszeń Beneficjent przewiduje możliwość przedłużenia terminu rekrutacji Uczestników. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej 137 uczniów i 26 nauczycieli, Beneficjent przewiduje możliwość rezygnacji z naboru uczestników we wrześniu 2012 r.

4. Uczestnicy Projektu wyrażają chęć uczestnictwa w proponowanych zadaniach w ramach Projektu poprzez złożenie w sekretariacie Biura Projektu lub u Koordynatora Projektu wypełnionego i podpisanego kwestionariusza uczestnictwa na przygotowanym druku w terminach podanych w § 3, pkt 3., do kwestionariusza należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz, w przypadku Uczestników niepełnoletnich, zgodę rodziców (opiekunów).

5. Formularze dokumentów: niniejszy Regulamin Uczestnictwa, kwestionariusz uczestnictwa wraz ze zgodą rodziców i zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są w sekretariacie Biura Projektu oraz u Koordynatora Projektu.

6. Rekrutacja odbywa się w następujących etapach:

a. Przyjmowanie zgłoszeń.

b. Weryfikacja formalna złożonych wniosków.

c. Wybranie kandydatów i sporządzenie listy uczestników Projektu.

d. Osoby, które spełnią kryteria, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

8. Kwalifikacji Uczestników do udziału w Projekcie dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: Koordynator Projektu, Asystent Koordynatora i Pracownik SzOK. Komisja Rekrutacyjna dokonuje wyboru Beneficjentów Ostatecznych z uwzględnieniem kryteriów podstawowych i uzupełniających (§ 4) i czuwa każdorazowo nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji.

 

§ 4.Kryteria uczestnictwa w Projekcie

1. Rekrutacja Uczestników do Projektu uwzględniać musi kryteria formalne (opisane w dokumentacji konkursowej), podstawowe (§ 4, pkt 2) i uzupełniające (§ 4, pkt 3).

2. Kryteria podstawowe określają, iż Uczestnikiem Projektu mogą być uczniowie klas 1-4 T i klas 1-3 ZSZ Zespołu Szkół w Piaskach, w wieku 16-20 lat, zamieszkujący  tereny powiatu świdnickiego i powiatów ościennych (woj. lubelskie).

3. Kryteria uzupełniające uzależnione są od rodzaju działania w Projekcie i przedstawiają się następująco:

a) Zadanie 2

                     i. Konsultacje w ramach dyżurów pracownika SzOK - chętni uczniowie, zgodnie z miesięcznymi listami sporządzonymi przez pracownika SzOK, na podstawie ustaleń z uczniami.

                       ii.  Wyjazdy edukacyjne – W wyjazdach edukacyjnych wezmą udział chętni uczniowie klas T i ZSZ, którzy złożą CV motywujące ich udział w wyjeździe. W przypadku większej liczby chętnych niż przewidywana, o kwalifikacji decydować będzie zgodność zawodu z programem wyjazdu, zaangażowanie w inne działania Projektu, mniejsza liczba opuszczonych godzin, wyższa ocena z zachowania, wyższa średnia ocen za ostatni semestr.

                                               iii. Badanie osobowości – W roku 2011 w badaniu osobowości i predyspozycji zawodowych  weźmie udział 67 a w roku 2012 – 70 uczniów. Pierwszeństwo w roku 2011 będą mieli uczniowie klas kończących szkołę, w dalszej kolejności uczniowie z klas programowo niższych, w kolejności alfabetycznej. W roku 2012 w badaniu wezmą pozostali uczniowie.

                        iv. Spotkania z pracownikami PUP i PRZ - wszyscy uczniowie wg ustalonego harmonogramu.

b)  Zadanie 3 – praktyki zawodowe. W praktykach zawodowych wezmą udział chętni uczniowie klas 3 T i 3 ZSZ, którzy złożą CV motywujące ich udział w praktykach. W przypadku większej liczby chętnych niż przewidywana, o kwalifikacji decydować będzie rozmowa rekrutacyjna, znajomość języka obcego (w przypadku praktyk zagranicznych), zaangażowanie w inne działania Projektu, mniejsza liczba opuszczonych godzin, wyższa ocena z zachowania, wyższa średnia ocen za ostatni semestr.

c) Zadanie 4 – szkolenia dla nauczycieli.  W szkoleniach wezmą udział chętni nauczyciele ZS, którzy złożą CV motywujące ich udział w szkoleniach. W przypadku większej liczby chętnych niż przewidywana, o kwalifikacji decydować będzie analiza dokumentacji zawodowej nauczyciela, dokonana przez Dyrektora ZS i rozmowa rekrutacyjna.

 

§ 5.  Zasady  rezygnacji z udziału w Projekcie

1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami (choroba, długotrwały wyjazd, wypadek losowy).

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 14 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie (np. zwolnienie lekarskie, pisemne oświadczenie rodziców (opiekunów)).

 

§ 6. Obowiązki Uczestnika Projektu

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu zajęciach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Beneficjent.

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych zajęciach, punktualnego przychodzenia na zajęcia i rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzących.

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w Statucie Zespołu Szkół w Piaskach.

4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do poddania się badaniom ankietowym w celu monitoringu i ewaluacji Projektu w czasie jego trwania oraz 6 miesięcy po jego zakończeniu.

5. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wzięcia udziału w minimum 80% zajęć. Dopuszcza się jedynie nieobecności usprawiedliwione.

6. Za usprawiedliwioną nieobecność Beneficjent uznaje:

a) Przyczyny zdrowotne: zwolnienie lekarskie, usprawiedliwienie rodzica (opiekuna).

b)       Przyczyny losowe: wyjaśnienie pisemne rodzica (opiekuna).

7. Kopie dokumentów poświadczających nieobecność usprawiedliwioną muszą być dostarczone przez Uczestnika Projektu w terminie do 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.

8. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika Projektu z listy w przypadku:

a) Nie wywiązywania się Uczestnika Projektu z przydzielonych zadań.

b) Przekroczenia limitu 20% nieobecności.

c) Naruszenia § 6 pkt.3.

 

§ 7. Zasady zatrudniania pracowników

  1. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zostają wyłonione w drodze konkursu, zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa pracy.
  2. Trenerzy szkoleń i osoby prowadzące badania osobowości zatrudniani są na podstawie zgodności kwalifikacji i doświadczenia zawodowego z zakresem danego zadania. CV kandydata zostaje przekazane IP, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Ofertę pracy opiekunów Uczestników projektu podczas odbywania praktyk zawodowych i wyjazdów edukacyjnych przedstawia dyrektor Zespołu Szkół w formie ogłoszenie w siedzibie Biur Projektu oraz na stronie internetowej Projektu w terminie co najmniej 3 tygodnie przed planowanym działaniem.
  4. Opiekunowie praktykantów oraz opiekunowie młodzieży podczas wyjazdów edukacyjnych zatrudniani są na podstawie CV motywującego ich udział w działaniu. Wzór CV dostępny jest u Koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej Projektu.

    a) CV składane jest na podstawie ogłoszenia umieszczonego w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu.

        b) CV rozpatruje Koordynator projektu i zatwierdza dyrektor Zespołu Szkół.

    c) Ze względu na edukacyjny charakter działań, kandydaci obowiązani są posiadać przygotowanie pedagogiczne. Pozostałe kryteria naboru pracowników:

i. zgodność wykształcenia i doświadczenia zawodowego z tematyką działania,

 ii. znajomość Uczestników Projektu, biorących udział w danym działaniu.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych jego postanowień.

2. W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Koordynator Projektu. Od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie należy do Beneficjenta.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu.