PAMIĘTAJCIE !!!

Pedagog szkolny, czy go lubicie czy nie, jest jedną z najbardziej odpowiednich osób
w szkole do której możecie się zgłaszać ze swoimi problemami. Ma on obowiązek zachować
 w tajemnicy to, co mu powiecie, o ile wasze zaplanowane działania nie będą zagrażać waszemu życiu, bądź zdrowiu. On najlepiej wie, gdzie szukać pomocy, gdzie skierować
 w razie problemów emocjonalnych, psychicznych, rodzinnych czy nawet towarzyskich, których sami nie potrafimy rozwiązać. Nie bójcie się wejść do gabinetu pedagoga
 i powiedzieć ”mam problem”. Z pewnością wysłucha, a czasem sama rozmowa przynosi ulgę. Często łatwiej wygadać się osobie, spoza rodziny, która patrząc z boku zachowa większy spokój i obiektywizm.

 

ZASADY, KTÓRE MNIE OBOWIĄZUJĄ TO:

 • Zasada dyskretności opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej
   i wynika ze szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.
 • Zasada odpowiedzialnościza pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.
 • Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania
  w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.
 • Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.
 • Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniamirozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym jak i najbliższym środowisku uczniów.

 

MOJE ZADANIA I OBOWIĄZKI

Najważniejszym obowiązkiem pedagoga szkolnego jest dbanie o dobro wychowanków.
To pedagog jest niejako pośrednikiem między nauczycielami, dyrekcją rodzicami,
a uczniem. Jest łącznikiem występującym w interesach ucznia na forum społeczności szkolnej. Do najważniejszych zadań pedagoga należą:

 • Badanie potrzeb uczniów.
 • Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów i eliminowanie ewentualnych nieprawidłowości.
 • Dociekanie przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia i próba ich eliminacji.
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, patologiami i kompensowanie braków występujących w środowisku społecznym.
 • Działalność profilaktyczna, czyli organizowanie zajęć mających na celu zapobieganie mogących się pojawić trudności wychowawczych, w tym: uzależnienia, agresja, przemoc.
 • Zajęcia korekcyjne i wyrównawcze dla uczniów mających trudności z nauką.
 • Pomoc materialna dla uczniów, których rodziny pozostają
  w trudnej sytuacji materialnej.
 • Ponadto nieustanna współpraca z dyrekcją szkoły, ośrodkiem pomocy społecznej, sądem, policją oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka
   i rodziny.

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek : 800 - 1200

 

Zapraszam jeżeli:

 • masz trudności,
 • nie możesz poradzić sobie z nauką, klasą, samym sobą,
 • masz kłopoty osobiste
  i szkolne,
 • chcesz po prostu porozmawiać.

 

Sylwia Zajączkowska pok. 14A