Regulamin Uczestnictwa w Projekcie - wersja PDF

 


 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.      Regulamin określa:

1.1.       kryteria uczestnictwa w projekcie „Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

1.2.  zasady zgłoszenia uczestnictwa oraz kwalifikowania uczestników

1.3.  zasady rezygnacji z udziału w projekcie.

2.      Projekt jest realizowany w okresie od 20 października 2008 r. do 24 czerwca 2011 r.

3.      Celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zwiększenie aspiracji edukacyjnych i społecznych oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie jakości procesu kształcenia, przezwyciężenie barier społecznych, ekonomicznych i psychologicznych w dostępie do różnych form kształcenia

4.      Główne działania będą realizowane w Liceum Ogólnokształcące w Piaskach dla Beneficjentów Ostatecznych.

5.      Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 

§ 2. Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają::

1.      Projekt – „Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      Koordynator Projektu – Dorota Malicka

3.       Beneficjent – Liceum Ogólnokształcące w Piaskach

4.      Beneficjent Ostateczny – uczestnik Projektu zakwalifikowany, zgodnie z  zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3. Kryteria uczestnictwa w projekcie

1.   Uczestnikiem projektu mogą  być uczniowie klasy I-III Liceum Ogólnokształcące w Piaskach, którzy są zainteresowani nabyciem oraz rozwijaniem umiejętności, wiedzy, zainteresowań, i z własnej inicjatywy przystąpią do projektu, wypełniając formularze w § 4 pkt.3.

 

§ 4.Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych
(Uczestników Projektu)

1.      Rekrutacja rozpoczyna się 05 września 2008r.

2.      Zgłoszenia uczestników do projektu przyjmowane będą od dnia 5 września 2008 roku.

3.      Zgłoszenie do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się poprzez dostarczenie wypełnionych podpisanych na oryginalnych drukach:

§         deklaracji (zgody) uczestnictwa w projekcie,

§         zgody na przetwarzanie danych osobowych

4.      Formularze dokumentów są dostępne u nauczycieli prowadzących zajęcia w Projekcie

5.      Wypełnienie formularza zgłoszenia nie zobowiązuje Beneficjenta do zakwalifikowania kandydata do udziału w projekcie.

6.      W przypadku zgłoszenia się do Klubów większej liczby chętnych, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników projektu spośród zgłoszonych kandydatów, którzy najlepiej wykonają prace konkursowe:

6.1.  Klub Ekologiczny – recykling i segregacja śmieci,

6.2.  Klub Tekściarza – reportaż z Dni Piask moich marzeń,

6.3.  Klub Historyka – kultura i sztuka dowolnie wybranej epoki w Polsce

7.      Oceny umiejętności kandydatów dokonają opiekunowie poszczególnych Klubów w porozumieniu z Koordynatorem Projektu.

8.      Osoby, które spełniają kryteria uczestnictwa w projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej według kolejności zgłoszeń.

9.      W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

10. W przypadku małej ilości zgłoszeń Beneficjent przewiduje możliwość przedłużenia terminu rekrutacji uczestników


§ 5 Uczestnicy Projektu – Beneficjenci Ostateczni

Limit zakwalifikowanych Uczestników Projektu wynosi:

1.      Zajęcia wyrównawcze dla klas I LO i II LO z :

·           matematyki – 10 osób

·           fizyki – 5 osób

·           chemii – 5 osób

·           j. angielskiego - 5 osób

·           j. rosyjskiego – 3 osoby

2.      Fakultety dla klasy III LO z:

·           j. polskiego – 10 osób

·           j. rosyjskiego – 2 osoby

·           j. angielskiego – 10 osób

·           matematyki – 2 osoby

·           geografii – 8 osób

·           biologii – 3 osoby

·           historii – 2 osoby

·           wos – 5 osób

3.      Kluby zainteresowań:

·           Ekologiczny – 10 osób

·           Historyczny – 10 osób

·           Tekściarza – 10 osób

 

§ 6. Zasady organizacji  uczestnictwa w projekcie

1.      Uczestnictwo w projekcie obejmuje udział w zajęciach wyrównawczych, fakultatywnych, Klubach zainteresowań, w wyjazdach edukacyjnych, spektaklach profilaktycznych, warsztatach psychologicznych oraz warsztatach doradztwa zawodowego.

2.      Dokumentacja zajęć obejmuje prowadzenie dziennika zajęć, listy obecności.

3.      Nadzór nad prawidłową realizacją i organizacją zajęć sprawuje Koordynator


 

§7. Zasady  rezygnacji z udziału w projekcie

1.      Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie wyłącznie w przypadku gdy rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami(choroba, wyjazd za granicę, wypadek losowy)

2.      Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do siedmiu dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie od stosowanej instytucji (np. zwolnienie lekarskie, pisemne oświadczenie rodziców).

 

§8.Obowiązki Uczestnika

1.   Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach projektu zajęciach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Beneficjent.

2.    Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych zajęciach, punktualnego przychodzenia na zajęcia i rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzących.

3.    Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w Statucie szkoły.

4.    Uczestnik zobowiązany jest do poddania się badaniom ankietowym w celu monitoringu i ewaluacji Projektu w czasie trwania Projektu oraz 6 miesięcy po zakończeniu szkolenia.

5.    Uczestnik zobowiązany jest do uczęszczania w minimum 80% zajęć. Dopuszcza się jedynie nieobecności usprawiedliwione.

6.    Za usprawiedliwioną nieobecność Beneficjent uznaje:

6.1.  przyczyny zdrowotne: zwolnienie lekarskie, usprawiedliwienie rodzica (opiekuna),

6.2.  przyczyny losowe: wyjaśnienie pisemne rodzica (opiekuna).

7.      Kopie dokumentów poświadczające nieobecność usprawiedliwioną musza być dostarczone przez Beneficjenta Ostatecznego w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia.

8.      Beneficjent zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika z listy w przypadku:

8.1.  nie wywiązywania się Uczestnika z przydzielonych zadań,

8.2.  przekroczenia limitu 20 % nieobecności,

8.3.  naruszenia § 8 pkt.3

 


§9.Inne postanowienia

1.    Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych jego postanowień.

2.    W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje koordynator Projektu. Od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.

3.    Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy do Beneficjenta.

4.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 października 2008 r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu.

5.    Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany trenerów prowadzących zajęcia oraz terminów zajęć w trakcie trwania szkolenia z przyczyn techniczno - organizacyjnych bądź innych przyczyn niezależnych od Beneficjenta.