Adresy instytucji polskich:

 • www.praca.gov.pl – Serwis Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów  Pracy
 • www.mpips.gov.pl – Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
 • www.ukie.gov.pl -  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 • www.cie.gov.pl – Centrum Informacji Europejskiej
 • www.konsument.gov.pl  - Europejskie Centrum Konsumencki
 • www.skp.pl – Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
 • www.uokik.gov.pl – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Adresy za granicą:

 • www.eurescv-search.com – unijny internetowy system pośrednictwa pracy Europejskiego Biura ds. Zatrudniania (EURES)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
 

 • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia  oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 • Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 • Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu.
 • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i  zawodowy ucznia.