Od lipca 2021 roku Zespół Szkół w Piaskach bierze udział nowatorskim projekcie zainicjowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji pod nazwą: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Obecnie w ramach tego projektu działają w Polsce 23 Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW), czyli wysoko wyspecjalizowane zespoły działające w placówkach specjalnych prowadzących działalność edukacyjną dla ponad 100 przedszkoli i szkół ogólnodostępnych z całego kraju.

Inicjatywa ta jest nowym rozwiązaniem w systemie edukacji w Polsce. Jej głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji włączającej dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. W każdej bowiem szkole są grupy uczniów, którzy czasowo lub na stałe wymagają indywidualnego podejścia.

Projekt przewiduje bardzo szerokie wsparcie m.in. dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mieli wiele okazji do podnoszenia kompetencji i umiejętności wspomagających pracę dydaktyczną i wychowawczą. Wśród wielu form doskonalenia zaproponowanych szkołom w ramach SCWEW-ów znajdują się m.in.: warsztaty, kursy, szkolenia, wizyty studyjne, superwizje edukacyjne, zajęcia otwarte, mentoring, sieci współpracy i samokształcenia, doradztwo i konsultacje ze specjalistami dla rodziców oraz wsparcie szkół w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Zespół Szkół w Piaskach znajduje się pod opieką SCWEW-u utworzonego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku. Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Magdalena Kowalczyk

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych nauczycieli i rodziców szkoły.

Link do strony projektu na portalu Ośrodka Rozwoju Edukacji ORE: https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/opracowanie-modelu-scwew/