Warunki przyjęcia absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych do poszczególnych typów szkół na rok szkolny 2019/2020 są następujące:

O przyjęciu do  Technikum i Branżowej Szkoły I st. decyduje suma punktów uzyskanych:

 

                                                                                                                                                   
 

 
                                                                                                                                                    

Typ szkołyZawódPrzedmioty punktowane 

Technikum

Technik pojazdów samochodowych
 • język polski,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • język angielski,
Technik usług fryzjerskich,
 • język polski,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • język angielski,

Technik informatyk

 • język polski,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • język angielski,
Branżowa Szkoła I st.

- mechanik pojazdów    samochodowych

- kierowca mechanik

 • język polski,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • język angielski,

 
UWAGI:

 • Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły (przy równej sumie punktów) mają:
  • sieroty, osoby z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
  • kandydaci, o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • Kandydatów do szkoły obowiązuje ujednolicone "podanie o przyjęcie do szkoły"- załącznik do regulaminu rekrutacji, dostępny w szkole lub tutaj.
 Uwaga: o przyjęciu ucznia z mniejszą ilością punktów decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.

 

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godz. 730 - 1430;      tel.: 81 58 21 001

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się w Szkolnym Regulaminie Rekrutacji (pdf).