Dokumenty składane przez absolwentów szkoły ponadgimnazjalnej (liceum lub technikum), ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Policealnej dla Dorosłych na rok szkolny 2017/2018 to:

  • podanie (wzór 2017 tutaj),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie,
  • dwa zdjęcia z nazwiskiem i imionami kandydata wpisanymi na odwrocie.