Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Kontakt

Zespół Szkół

ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski

Telefon/Fax: 815821001
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

NR POKL.09.02.00-06-103/10

 

„Szkoła bez granic”

 

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Projekt – Projekt nr POKL.09.02.00-06-103/10 pod tytułem: „Szkoła bez granic”.

2. Koordynator Projektu – osoba zarządzająca Projektem.

3.  Asystent Koordynatora – osoba wspomagająca pracę Koordynatora.

4. Beneficjent – Zespół Szkół w Piaskach.

5. Uczestnik Projektu (Beneficjent Ostateczny) – uczeń zakwalifikowany do udziału w Projekcie zgodnie z  zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

6. Biuro Projektu – siedziba Zespołu Szkół w Piaskach: ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski, tel. 81 5821001, www.zspiaski.pl.

 

§ 2. Informacje ogólne

1. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

2. Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Piaskach (dalej: ZS) oraz lepsze przygotowanie uczniów i uczennic Technikum (dalej: T) i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (dalej: ZSZ) do wejścia na rynek pracy oraz wyposażenie nauczycieli w dodatkowe kompetencje z zakresu stosowania nowoczesnych technologii i nowoczesnych pomocy dydaktycznych

3. Cele szczegółowe projektu:

a. Wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z planowaniem przyszłej kariery zawodowej u uczniów ZS poprzez rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego i aktywności Szkolnego Ośrodka Kariery (dalej: SzOK),

b. Rozwój współpracy ZS z pracodawcami, służącej podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów i wzmacnianiu ich zdolności do zatrudnienia poprzez realizację praktyk zagranicznych i krajowych,

c. Wzrost poziomu nauczania poprzez wzbogacenie bazy dydaktycznej ZS o nowoczesne materiały dydaktyczne, szkolenia dla nauczycieli i wdrożenie programów oraz narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową i innowacyjnych form nauczania,

d.  Wzrost jakości kształcenia i zarządzania ZS poprzez nadzór w zakresie jakości kształcenia i zarządzania.

4. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Piaskach w okresie od 01 kwietnia 2011 r. do 30 września 2012 r.

5. Niniejszy Regulamin określa organizację uczestnictwa w Projekcie, kryteria uczestnictwa w Projekcie, zasady rezygnacji z udziału w Projekcie oraz obowiązki Uczestnika Projektu.

6.  Projekt skierowany jest do:

a. uczniów wszystkich klas T i ZSZ ZS (Zadanie 2),

c. uczniów klas 3 T i ZSZ (Zadanie 3),

d. nauczycieli ZS (Zadanie 4).

7. Nabór do zadań Projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z zastrzeżeniem § 2, pkt 6.

8. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.

9. W ramach Projektu realizowane będą niżej wymienione działania:

a. Zadanie 1: Zarządzanie i promocja projektu,

b. Zadanie 2: Rozwój edukacyjno-zawodowy – działalność SzOK,

c. Zadanie 3: Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy,

d. Zadanie 4: Szkoła i kadra - nowoczesne materiały dydaktyczne, formy oceniania i nauczania - implementacja i szkolenie,

e. Zadanie 5: Efektywne zarządzanie placówką.

 

§ 3. Organizacja uczestnictwa w Projekcie

1. Przyjętą metodą zarządzania Projektem jest zarządzanie przez cele, zaś struktura organizacyjna ma charakter problemowy. Koordynator Projektu podejmuje kluczowe decyzje w sprawie Projektu w porozumieniu z dyrektorem ZS, odpowiada za prawidłową realizację Projektu, monitoruje realizację harmonogramu działań i prawidłowość wydatków budżetowych, opracowuje szczegółowy miesięczny harmonogram działań projektowych, organizuje realizację zadań związanych z prowadzeniem SzOK, kieruje wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego zgodnie z harmonogramem realizacji projektu z zawartą umową o dofinansowanie Projektu oraz wnioskiem aplikacyjnym i przepisami krajowymi i UE; utrzymuje stały kontakt z opiekunem projektu w IP, informuje na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji Projektu, terminowo przesyła wszystkie wymagane dokumenty i informacje, przestrzega obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów. Asystent koordynatora koordynuje zadaniami związanymi z pracą zespołów zadaniowych, zapewnia prawidłową komunikację  wewnętrzną Projektu, wspiera koordynatora w bieżących działaniach, jest odpowiedzialny za rekrutację i promocję Projektu.

2. Uczestnictwo w Projekcie obejmuje udział w zajęciach w ramach zadań 1 ÷ 4 (§ 2, pkt 9) z uwzględnieniem limitu Uczestników:

a. Zadanie 1: kadra zarządzająca,

b. Zadanie 2:

                                                            i. Konsultacje w ramach dyżurów pracownika SzOK – brak limitu Uczestników,

                              ii. Wyjazd do Frankfurtu – 30 Uczestników

                              iii. Wyjazd do Lipska - 30 Uczestników

                              iv. Wyjazd do Tychów - 30 Uczestników

                              v. Wyjazd do Gliwic - 30 Uczestników

                              vi. Wyjazd do Politechniki Warszawskiej - 30 Uczestników

                              vii.  Wyjazd do Politechniki Rzeszowskiej - 30 Uczestników

                                                            viii.  Wyjazd na targi edukacyjne – 2 x 20 Uczestników

                              ix.  Badanie osobowości i predyspozycji zawodowych – 137 Uczestników

                           x.  Spotkania z przedstawicielami Urzędu Pracy i Powiatowej Rady Zatrudnienia – brak limitu Uczestników

c. Zadanie 3: 52 Uczestników (42 uczniów klas 3T, 10 uczniów klas 3ZSZ),

d. Zadanie 4: 26 Uczestników.

3. Terminarz przeprowadzenia rekrutacji przedstawia się w następujący sposób:

a. Pierwszy nabór Uczestników zostanie przeprowadzony w kwietniu 2011 r., kolejne zaś we  wrześniu 2011 i wrześniu 2012 r. Nabór na konsultacje, wyjazdy edukacyjne, praktyki zawodowe, szkolenia, spotkania i badanie osobowości odbywał się będzie w miesiącu poprzedzającym realizację zadania.

b. Pierwsza rekrutacja trwa od 1 do 15 kwietnia 2011 r. Następne etapy naboru uczestników będą trwały do 15 dnia danego miesiąca (zgodnie z §3, pkt 3, lit. b)

c.  W przypadku małej ilości zgłoszeń Beneficjent przewiduje możliwość przedłużenia terminu rekrutacji Uczestników. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej 137 uczniów i 26 nauczycieli, Beneficjent przewiduje możliwość rezygnacji z naboru uczestników we wrześniu 2012 r.

4. Uczestnicy Projektu wyrażają chęć uczestnictwa w proponowanych zadaniach w ramach Projektu poprzez złożenie w sekretariacie Biura Projektu lub u Koordynatora Projektu wypełnionego i podpisanego kwestionariusza uczestnictwa na przygotowanym druku w terminach podanych w § 3, pkt 3., do kwestionariusza należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz, w przypadku Uczestników niepełnoletnich, zgodę rodziców (opiekunów).

5. Formularze dokumentów: niniejszy Regulamin Uczestnictwa, kwestionariusz uczestnictwa wraz ze zgodą rodziców i zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są w sekretariacie Biura Projektu oraz u Koordynatora Projektu.

6. Rekrutacja odbywa się w następujących etapach:

a. Przyjmowanie zgłoszeń.

b. Weryfikacja formalna złożonych wniosków.

c. Wybranie kandydatów i sporządzenie listy uczestników Projektu.

d. Osoby, które spełnią kryteria, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

8. Kwalifikacji Uczestników do udziału w Projekcie dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: Koordynator Projektu, Asystent Koordynatora i Pracownik SzOK. Komisja Rekrutacyjna dokonuje wyboru Beneficjentów Ostatecznych z uwzględnieniem kryteriów podstawowych i uzupełniających (§ 4) i czuwa każdorazowo nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji.

 

§ 4.Kryteria uczestnictwa w Projekcie

1. Rekrutacja Uczestników do Projektu uwzględniać musi kryteria formalne (opisane w dokumentacji konkursowej), podstawowe (§ 4, pkt 2) i uzupełniające (§ 4, pkt 3).

2. Kryteria podstawowe określają, iż Uczestnikiem Projektu mogą być uczniowie klas 1-4 T i klas 1-3 ZSZ Zespołu Szkół w Piaskach, w wieku 16-20 lat, zamieszkujący  tereny powiatu świdnickiego i powiatów ościennych (woj. lubelskie).

3. Kryteria uzupełniające uzależnione są od rodzaju działania w Projekcie i przedstawiają się następująco:

a) Zadanie 2

                     i. Konsultacje w ramach dyżurów pracownika SzOK - chętni uczniowie, zgodnie z miesięcznymi listami sporządzonymi przez pracownika SzOK, na podstawie ustaleń z uczniami.

                       ii.  Wyjazdy edukacyjne – W wyjazdach edukacyjnych wezmą udział chętni uczniowie klas T i ZSZ, którzy złożą CV motywujące ich udział w wyjeździe. W przypadku większej liczby chętnych niż przewidywana, o kwalifikacji decydować będzie zgodność zawodu z programem wyjazdu, zaangażowanie w inne działania Projektu, mniejsza liczba opuszczonych godzin, wyższa ocena z zachowania, wyższa średnia ocen za ostatni semestr.

                                               iii. Badanie osobowości – W roku 2011 w badaniu osobowości i predyspozycji zawodowych  weźmie udział 67 a w roku 2012 – 70 uczniów. Pierwszeństwo w roku 2011 będą mieli uczniowie klas kończących szkołę, w dalszej kolejności uczniowie z klas programowo niższych, w kolejności alfabetycznej. W roku 2012 w badaniu wezmą pozostali uczniowie.

                        iv. Spotkania z pracownikami PUP i PRZ - wszyscy uczniowie wg ustalonego harmonogramu.

b)  Zadanie 3 – praktyki zawodowe. W praktykach zawodowych wezmą udział chętni uczniowie klas 3 T i 3 ZSZ, którzy złożą CV motywujące ich udział w praktykach. W przypadku większej liczby chętnych niż przewidywana, o kwalifikacji decydować będzie rozmowa rekrutacyjna, znajomość języka obcego (w przypadku praktyk zagranicznych), zaangażowanie w inne działania Projektu, mniejsza liczba opuszczonych godzin, wyższa ocena z zachowania, wyższa średnia ocen za ostatni semestr.

c) Zadanie 4 – szkolenia dla nauczycieli.  W szkoleniach wezmą udział chętni nauczyciele ZS, którzy złożą CV motywujące ich udział w szkoleniach. W przypadku większej liczby chętnych niż przewidywana, o kwalifikacji decydować będzie analiza dokumentacji zawodowej nauczyciela, dokonana przez Dyrektora ZS i rozmowa rekrutacyjna.

 

§ 5.  Zasady  rezygnacji z udziału w Projekcie

1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami (choroba, długotrwały wyjazd, wypadek losowy).

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 14 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie (np. zwolnienie lekarskie, pisemne oświadczenie rodziców (opiekunów)).

 

§ 6. Obowiązki Uczestnika Projektu

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu zajęciach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Beneficjent.

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych zajęciach, punktualnego przychodzenia na zajęcia i rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzących.

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w Statucie Zespołu Szkół w Piaskach.

4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do poddania się badaniom ankietowym w celu monitoringu i ewaluacji Projektu w czasie jego trwania oraz 6 miesięcy po jego zakończeniu.

5. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wzięcia udziału w minimum 80% zajęć. Dopuszcza się jedynie nieobecności usprawiedliwione.

6. Za usprawiedliwioną nieobecność Beneficjent uznaje:

a) Przyczyny zdrowotne: zwolnienie lekarskie, usprawiedliwienie rodzica (opiekuna).

b)       Przyczyny losowe: wyjaśnienie pisemne rodzica (opiekuna).

7. Kopie dokumentów poświadczających nieobecność usprawiedliwioną muszą być dostarczone przez Uczestnika Projektu w terminie do 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.

8. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika Projektu z listy w przypadku:

a) Nie wywiązywania się Uczestnika Projektu z przydzielonych zadań.

b) Przekroczenia limitu 20% nieobecności.

c) Naruszenia § 6 pkt.3.

 

§ 7. Zasady zatrudniania pracowników

  1. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zostają wyłonione w drodze konkursu, zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa pracy.
  2. Trenerzy szkoleń i osoby prowadzące badania osobowości zatrudniani są na podstawie zgodności kwalifikacji i doświadczenia zawodowego z zakresem danego zadania. CV kandydata zostaje przekazane IP, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Ofertę pracy opiekunów Uczestników projektu podczas odbywania praktyk zawodowych i wyjazdów edukacyjnych przedstawia dyrektor Zespołu Szkół w formie ogłoszenie w siedzibie Biur Projektu oraz na stronie internetowej Projektu w terminie co najmniej 3 tygodnie przed planowanym działaniem.
  4. Opiekunowie praktykantów oraz opiekunowie młodzieży podczas wyjazdów edukacyjnych zatrudniani są na podstawie CV motywującego ich udział w działaniu. Wzór CV dostępny jest u Koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej Projektu.

    a) CV składane jest na podstawie ogłoszenia umieszczonego w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu.

        b) CV rozpatruje Koordynator projektu i zatwierdza dyrektor Zespołu Szkół.

    c) Ze względu na edukacyjny charakter działań, kandydaci obowiązani są posiadać przygotowanie pedagogiczne. Pozostałe kryteria naboru pracowników:

i. zgodność wykształcenia i doświadczenia zawodowego z tematyką działania,

 ii. znajomość Uczestników Projektu, biorących udział w danym działaniu.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych jego postanowień.

2. W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Koordynator Projektu. Od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie należy do Beneficjenta.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu.